20 lutego 2022 r.

Koncepcja Systemu Informacji Pasażerskiej – informacja na przystankach

Koncepcja prezentacji Informacji Pasażerskiej na przystankach transportu zbiorowego, na przykładzie miasta Wrocławia. Zaprezentowana koncepcja dotyczy oznakowania przystanków – tablic z informacją o nazwie przystanku i liniami które są obsługiwane przez powyższe słupki.

Stan aktualny

Koncepcja

Znak lub inne oznaczenie

Przystanek na samej górze powinien być oznaczony odpowiednim znakiem (zgodnym z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem. Jeśli znak nie jest wymagany lub znajduje się w innym miejscu, znak można zastąpić innym piktogramem aktualnie stosowanym na danej sieci komunikacyjnej.

Nazwa przystanku wraz z numerem i strefą

Poniżej znaku (innego oznaczenia przystanku) powinna znaleźć się nazwa przystanku. Nazwę przystanku należy przedstawić w postaci: każdy wyraz w nowej linii. Wyjątkiem od tej reguły mogą być wyrazy których liczba znaków jest mniejsza lub równa 3.

jednowyrazowa nazwa przystanku
dwuwyrazowa nazwa przystanku
trójwyrazowa nazwa przystanku
czterowyrazowa nazwa przystanku
niepoprawny zapis nazwy przystanku – przeskalowanie
poprawny zapis nazwy przystanku – przeniesienie wyrazu który się nie mieści w polu

W przypadku gdy wyraz jest zbyt dugi, aby mógł się w pełni zmieścić na wyznaczonym polu, należy go przenieść zgodnie z zasadami pisowni. Nie dopuszczalne jest zmniejszanie czcionki.

Poniżej nazwy przystanku należy umieścić numer słupka oraz, jeżeli przystanek nie znajduje się w strefie WR (Wrocław), informację o strefie.

Dodatkowym oznaczeniem przystanków nie znajdujących się w strefie WR jest prezentacja nazwy przystanku czarnymi znakami na białym tle.

przykład przystanku w strefie WR (Wrocław)
przykład przystanku w strefie innej niż WR – KB (Kobierzyce)
przykład przystanku w strefie innej niż WR – ZR (Żórawina)

Dodatkowa informacja o przystanku

przykład oznaczenia przystanku tymczasowego
przykład oznaczenia przystanku będącego granicą strefy biletowej
przykład oznaczenia peronu
przykład oznaczenia przystanku podwójnego
przykład oznaczenia przystanku „na życzenie”/”na żądanie”

Kolejnym elementem który powinien być zamieszczony na słupku jest informacja o typie przystanku.

W przypadku gdy słupek znajduje się w tymczasowej lokalizacji należy oznaczyć go jako „tymczasowy”.

W przypadku gdy przystanek jest na granicy stref biletowych należy go oznaczyć jako „granica strefy biletowej”.

W przypadku gdy przystanek posiada więcej niż jeden peron należy słupek oznaczyć odpowiednim numerem peronu.

W przypadku gdy przy peronie mogą zatrzymać się dwa pojazdy w tym samym momencie należy oznaczyć go jako „przystanek podwójny”.

W przypadku gdy dla (części) linii dany przystanek jest przystankiem „na życzenie” (na żądanie) należy (przed tymi liniami) umieścić oznaczenie „na życzenie”.

Linie zatrzymujące się na przystanku

przykład oznaczenia linii kolorami:
linie tramwajowe – kolor niebieski;
linie autobusowe (miejskie) – kolor czerwony;
linie autobusowe nocne – kolor czarny;
linie autobusowe strefowe (organizator WTR) – kolor zielony;
inne typy linii – kolor biały;
linie przejeżdżające przez przystanek objazdem – żółte obramowanie

Na dole należy umieścić linie które zatrzymują się na danym peronie. Dla poprawy czytelności linie należy grupować (linie tramwajowe, linie autobusowe 1xx, linie autobusowe 2xx, itd.).

Kolor oznaczeń linii powinien zostać ustalony przez organizatora. Powyższe kolory są tylko propozycją.

Linie które w związku ze zmiana organizacji ruchu (której okres trwania to minimum 1 tydzień), zatrzymują się przy danym peronie (objazd) należy oznaczyć przy pomocy żółtego obramowania.

Na przystankach zlokalizowane przed skrzyżowaniami, w celu poprawy informacji pasażerskiej, można, umieścić przed poszczególną grupą linii, umieścić strzałkę kierunkową która pokazywałaby kierunek w jakim dane linie się poruszają.

przykład linii zatrzymujących się na przystanku – pogrupowanie linii: linie tramwajowe, poniżej linie autobusowe
przykład linii zatrzymujących się na przystanku – zaznaczenie strzałkami kierunków w których dane linie będą się poruszać

Dodatkowe oznaczenie o punktach orientacyjnych

przykładowe oznaczenie lokalizacji peronu 1
przykładowe oznaczenie lokalizacji stadionu
przykładowe oznaczenie lokalizacji dworca

Dodatkowym elementem który można umieścić na samym dole jest dodatkowe oznaczenie z lokalizacją innych (ważnych) punktów orientacyjnych w pobliżu słupka, np. informacja o lokalizacji innego peronu, dworca, urzędu, muzeum lub stadionu.

Przykłady

Dodatkowe oznaczenie przystanku wzdłuż krawędzi peronu

Wzdłuż krawędzi peronu należy ustawić gablotę z rozkładami, nad którą znajdowałaby się nazwa przystanku, strefa biletowa, numer oraz linie zatrzymujące się przy danym peronie.

Nazwę przystanku należy przedstawić w jednej lub dwóch liniach. Nie dopuszczalne jest zwiększanie wysokości pola na nazwę przystanku.

Linie zatrzymujące się przy peronie należy zapisywać w odpowiedniej kolejności (od najniższego numeru do najwyższego).

W przypadku gdy dla części linii przystanek jest przystankiem „na życzenie” („na żądanie”) należy w pierwszej kolejności zapisać linie dla których przystanek jest przystankiem „stałym”, a następnie po oznaczeniu „na życzenie”, linie które zatrzymują się „na życzenie”.

W przypadku gdy dana linia nie kursuje przez dany przystanek w związku z objazdem, należy tę linię estetycznie zasłonić (tak aby po odsłonięciu nie pozostawały żadne zanieczyszczenia (np. klej)).

Linie które zatrzymują się przy peronie w związku z objazdem należy umieścić na miejscu poniżej.

Jan Biernat